Neden İleal İnterpozisyon?

Tip 2 Diyabet (T2DM) sıklığı içinde bulunduğumuz son çeyrek asırlık dönemde alarm verici düzeylerde artmış ve son yıllarda tüm dünyayı etkileyen bir pandemi konumuna ulaşmıştır. Son yıllarda bilim dünyasında T2DM ve diğer Metabolik Sendrom bileşenlerini tedavi etmeye yönelik pek çok yenilik de ortaya atılmış ve halen de bunlara yenileri eklenmektedir. Ancak, tüm bu global çabalara rağmen metabolik sendrom ve bileşenlerinin sıklığındaki ciddi bir artış ortaya çıkmış ve bununla beraber, organ hasarı ve ölüm oranlarında herhangi bir değişiklik görülmemiştir.

Metabolik Sendrom’un primer tedavisi medikaldir. Ne var ki, medikal tedavi sonuçlarının irdelenmesi gerekmektedir.

Metabolik Sendrom’un medikal tedavi bileşenleri aşağıda sıralanmıştır. Bunlar:

İlaç
Yaşam Değişiklikleri
Egzersiz
Bilgilendirme
Diyet

Diyabet gelişimini engellemek için Yaşam Koşullarını Değiştirmek adına yapılmış çok sayıda araştırma mevcuttur.
Bu araştırmaların temel hedefi kilo kontrolüdür. Bu araştırmaların genel özellikleri aşağıda vurgulanmıştır:
•Diyabet gelişimini engellemek adına yapılan klinik çalışmalar uzun süreli ve pahalı araştırmalardır.
•Düzenli toplantılarla bir klinik çalışmanın içinde yer alındığı sürekli olarak vurgulanmaktadır.
•Kilo vermek ve kilo kaybını korumak için çok sayıda klinik ve psikolojik destek sağlanmaktadır.
•Hiçbir şey yapmasalar da glisemik progresyonu kötüleşmeyecek hastalar da dahil edilmektedir.
•Bireye ait kişisel kontrol kapasitesi ve obezojenik çevre varlığı değerlendirilmemektedir.

Tüm bu etmenlere rağmen elde edilen sonuçlar yüz güldürücü değildir.

•Gerçek hayatta bu klinik çalışmalarla elde edilen sonuçlara yakın bir netice almak dahi mümkün görünmemektedir.
Çünkü, gerçek hayatta olduğu gibi toplumun çoğunluğunun yaşadıkları hastalarımız için de geçerli olduğundan;

•Orta dereceli (VKİ’nin %3-6’sı) bir kilo kaybı olacaktır.
•Kilo verilen sürenin eşdeğeri bir sürede verilen kilonun çoğu (hatta daha fazlası) geri alınacaktır.
•En iyi ihtimalle diyabet gelişimi 3-4 yıl geciktirilebilecektir.
•Edinilen “korunma” uzun dönem sonuçlar üzerinde etki sahibi olmayacaktır!
Bu çalışmalara ait meta-analiz sonuçları aşağıda görülmektedir.
Obezite ve Obez Tip 2 Diyabetlilerde Cerahi

Görüldüğü üzere en uzun takip süresine sahip DPS ve DPP-DPPOS çalışmalarında dahi 4 yıllık başarı oranları %3’ler civarındadır.
Ve yine görüleceği üzere yaşam koşulları değişimi, diyet, egzersiz ve eğitimi içeren konservatif yaklaşımların etkinlikleri zaman içerisinde azalmaktadır.
Ayrıca, hem DPP hem de DPS çalışmalarında diyabet gelişim riski kilo kontrolü ile açıklanmaktadır.

1

2
DPP- DPPOS Çalışmalarının Sonuçları

Tip 2 Diyabet’te Medikal Tedavi Yeterli mi?

Tip 2 diyabet tedavisi ile ilgili cerrahi ve diğer tedavi yöntemlerinin öne sürülmesi ile ilgili en önemli ve derinlemesine irdelenmesi gereken neden medikal tedavi ile elde edilen yetersiz sonuçlardır.

Burada önemle vurgulanması gereken bir kaç önemli nokta vardır:
•Tip 2 diyabetin medikal tedavisi ile ilgili ciddi bir klinik belirsizlik söz konusudur. Bu konu ilerleyen paragraflarda ele alınacaktır.
•Hastalara ait yetersiz bireysel monitörizasyon mevcuttur.
•Gecikmiş / Yetersiz tedavi değişiklikleri uyumu daha da azaltacaktır.
•Tıbbi tedaviye uyumla ilgili ciddi yetersizlikler söz konusudur.
•SONUÇ: Kronik hastalıklarda istenilen düzeyde olmayan (<%50) hastalık kontrolü.

Referanslar:

*Turner BJ, et al. Effect of unrelated comorbid conditions on hypertension management. Ann Intern Med. 2008;148(8):578-586.
*Kerr EA, et al. The role of clinical uncertainty in treatment decisions for diabetic patients with uncontrolled blood pressure. Ann Intern Med. 2008;148(10):717-727.
*Phillips LS, et al. Clinical inertia. Ann Intern Med. 2001;135(9):825-834.
*Glynn LG, et al. Self-monitoring and other non-pharmacological interventions to improve the management of hypertension in primary care: a systematic review. Br J Gen Pract. 2010; 60):476-488.
*Martin S, et al. Self-monitoring of blood glucose in type 2 diabetes and long-term outcome: an epidemiological cohort study. Diabetologia. 2006;49(2):271-278.
*Schmittdiel JA, et al. Why don’t diabetes patients achieve recommended risk factor targets? Poor adherence versus lack of treatment intensification. J Gen Intern Med. 2008; 23(5):588-594.

Sunu1

STENO-2 çalışmasında da medikal tedavi ile tip 2 diyabet için belirlenmiş olan hedeflerden oldukça uzak kaldığımız açıkça görülmektedir.

Tip 2 diyabetin medikal tedavisine ait klinik belirsizlik en bariz olarak intensif insülin tedavisini konu alan çalışmalarda kendini belli etmektedir.

Tip 2 diyabet hastalarında yoğun medikal tedavi ile intensif, ideal glisemik kontrol sonuçlarını inceleyen aynı yıl içinde aynı dergide yayımlanmış 3 önemli araştırma mevcuttur.

Bunlar ADVANCE, VADT ve ACCORD çalışmalarıdır.

ADVANCE çalışmasında intensif glukoz kontrolü ile HbA1c değerini 6.5%’in altına çekmeye çalıştığımızda major makrovasküler ve mikrovasküler olaylarda %10 azalma saptanmıştır

VADT çalışmasında Medikal tedaviye refrakter T2DM hastalarında intensif glukoz kontrolü ile major KV olay, mikrovasküler komplikasyonlar ve ölüm oranlarında hiçbir anlamlı değişiklik saptanmamıştır.

ACCORD çalışmasında ise medikal tedaviye refrakter T2DM hastalarında intensif glukoz kontrolü sağlanmaya çalışıldığında major KV olaylarda anlamlı bir değişiklik olmadığı ve ÖLÜM ORANLARININ ARTTIĞI saptanmıştır.

Bu çalışmalara ait grafiksel dokümantasyon aşağıda yer almaktadır.

4

Referanslar:

1 – ADVANCE – N Engl J Med 2008;358:2560–72.
2 – VADT – N Engl J Med 2009;360:129–39.
3 – ACCORD – N Engl J Med 2008;358:2545–59.

5

Sonuç olarak medikal tedavi ile hastaların yarısından fazlasında istenilen hedeflere ulaşılamamaktadır.
Burada vurgulanması gereken en önemli nokta Metabolik Cerrahi Akademisi’nin herhangi bir tedavi şeklini eleştirmek veya kötülemek gibi bir amacının olmadığıdır. Ancak, bizleri beklemekte olan obezite ve tip 2 diyabet pandemisi ile ilgili olarak elimizdeki tedavi yöntemleri ile mücadelenin yetersiz olacağı ve daha efektif tedavi kombinasyonlarına ihtiyaç duyduğumuz gerçeğinin vurgulanması amaçlanmıştır.

Yorum Yazın

© 2013 - Metabolik Cerrahi Akademisi

Scroll to top
DMCA.com Protection Status