İleal İnterpozisyon Etkileri

1) Alınan besin öğelerinin erken dönemde ileum mukozası ile temasına bağlı GLP-1 artışı ve buna bağlı erken faz insülin salınımının düzenlenmesi (“jejuno ileal nutrient sensing”)*

2) Glukoza bağlı geç dönem (20-120 dk) plazma insülin yanıtının GİP etkisi (duodenal eksklüzyon) nedeniyle düzenlenmesi

3) Hepatik ve periferal insülin direncinin azalması

4) Kalorik kısıtlama ve “hormonal thermostat” mekanizmasına bağlı kilo kontrolü

5) Artmış gastrik boşalma ve azalmış ghrelin seviyeleri

6) Geç faz yetersiz glukagon supresyonunun düzeltilmesi

7) Artmış hepatik Glukoz Output’un azalması

8) Tip 2 Diyabet ve buna bağlı ko-morbiditelerin kontrol altına alınması / rezolüsyonu

Slayt2

Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde yapılan mixed meal test sonuçları hastaların GLP-1,  insülin ve C peptid yanıtlarının anlamlı oranda artış sağladığını göstermiştir.

Slayt4

Ameliyat öncesi ve sonrası 1. ve 3. yıllarda yapılan mixed meal test sonuçları hastaların GLP-1 yanıtlarının anlamlı oranda arttığını  göstermiştir.

İLEAL İNTERPOZİSYON ETKİLERİ

İNSÜLİN SALINIMI ve ETKİNLİĞİ

Slayt7

VKİ 35’in altında olan hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası yapılan hiperglisemik klemp yöntemi ile yapılan incelemelerde glukoza bağlı C peptid yanıtları ve eğri altında kalan alan incelemeleri insülin salınımı ve duyarlılığının anlamlı oranda artış sağlandığını göstermiştir.

 

Slayt9

Obez olmayan diyabet hastalarında ameliyat öncesi ve sonrası yapılan OGTT incelemelerinde özellikle erken faz insülin salınım kinetiğinin restore edildiği görülmektedir.

Slayt11

Obez olmayan diyabet hastalarında ameliyat öncesi ve sonrası yapılan OGTT incelemelerinde C peptid salınımının oral glukoz sonrası tüm fazlarda artış gösterdiği belirtilmektedir.

Slayt13

Obez olmayan (VKİ<30), kilolu (VKİ 25-30) ve obez (VKİ>40) diyabet hastalarında ameliyat öncesi ve sonrası yapılan OGTT incelemeleri her üç hasta grubunda da kan şekeri değerlerinin düştüğünü, insülin ve C peptid salınımının ise anlamlı oranda arttığını ortaya koymuştur.

Slayt15

Slayt16

Slayt17

Ameliyat öncesi ve sonrası beta hücre glukoz duyarlılığı klemp tekniği ile değerlendirildiğinde normal, kilolu ve obez hastalarda beta hücre glukoz duyarlılığının ve insülin etkinliğinin her üç hasta grubunda da anlamlı oranda arttığı görülmüştür. Bu durum “Rate Sensitivity” (Oran Duyarlılığı),  Potentiation Factor ölçümleri ile de teyit edilmiştir.

Slayt19

Slayt20

Slayt21

VKİ 35’in altında olan hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası glisemik kontrolün öglisemik klemp + IVGTT ve OGTT ile değerlendirilmesinde “Dispozisyon İndeksinin” hem erken hem de geç (2. yıl) anlamlı artış gösterdiği tespit edilmiştir.

Slayt23

Slayt24

Bilindiği üzere GİP (Gastrointestinal İnhibitör Polipeptid) büyük oranda duodenumdan salgılanmaktadır. Diverte İleal İnterpozisyon ameliyatında uygulanan duodenal eksklüzyon işlemi ile önbarsak hormonlarının bozulmuş salınım kinetikleri restore edilmektedir.

Slayt27

Slayt28

Tüm VKİ değerlerindeki diyabet hastalarında ameliyat öncesi ve sonrası insülin duyarlılık indekslerinin değerlendirilmesi anlamlı oranda artışın görüldüğünü ortaya koymuştur.

Slayt30

•VKİ 35’in altında olan hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası yapılan incelemeler hem hepatik İnsülin Direnci, hem de Müsküler İnsülin Duyarlılığında anlamlı oranda değişimlerin sağlandığını göstermiştir.

Slayt32

Slayt33

VKİ 20-34 kg/m² aralığındaki hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası yapılan hormonal değerlendirmelerde Ghrelin seviyelerinde anlamlı düşüş yanı sıra Peptid YY ve Pankreatik Polipeptid seviyelerinde anlamlı düşüşler saptanmıştır.

Slayt35

Slayt36

slay84

 

•Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası VKİ değerleri incelendiğinde ;
•VKİ<30 olanlarda ortalama VKİ 27,9’dan 21,63 kg/m²’ye (ort. değişim 6,27 kg/m²,ort. değişim yüzdesi: %22,4)
•VKİ 30-35 olanlarda ortalama VKİ 32,1’den 24,2 kg/m²’ye (ort. Değişim 7,91 kg/m²,ort. değişim yüzdesi: %24,64)
•VKİ 35-40 olanlarda ortalama VKİ 37,2’den 26,8 kg/m²’ye (ort. Değişim 10,4 kg/m²,ort. değişim yüzdesi: %28)
•VKİ>40 olanlarda ortalama VKİ 43’den 30 kg/m²’ye (ort. Değişim 13 kg/m²,ort. değişim yüzdesi: %30,23)
•Şeklinde VKİ değişimleri olmuştur. Yani, bir hastanın ameliyat öncesi ne kadar çok fazla kilosu varsa o oranda kilo kaybı gerçekleşmiştir.

Slayt40

•İleal İnterpozisyon ameliyatı ile ilgili yapılan araştırmalar hem normal kilolu, hem fazla kilolu ve hem de obez hastalarda remisyon oranlarının (HbA1c<%6,5) birbirlerine benzer şekilde %82 oranında gerçekleştiğini ortaya koymaktadır.

Slayt42

Slayt43

•Ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmelerde, özellikle açlık Glukagon seviyelerinin anlamlı derecede baskılandığını göstermektedir.

Glisemik Kontrolün Ötesi…

Ko-morbiditelerin Rezolüsyonu

Slayt46

•2010 yılında Journal of Gastrointestinal Surgery isimli dergide yayınlanan makalede, ameliyat öncesi ve sonrası lipid profilinin değerlendirilmesinde Total Kolesterol seviyelerinde anlamlı oranda düşüş, HDL kolesterol seviyelerinde anlamlı olmayan düzeyde artış ve Trigliserid düzeylerinde anlamlı oranda düşüş saptanmıştır.

Slayt48

•Surgical Endoscopy isimli dergide 2008’de yayımlanan makalede ameliyat öncesi dönemde hipertansiyonu olan hastaların %91,3’ünde ilaçsız tansiyon kontrolü sağlandığı gösterilmiştir.

Slayt50

Slayt51

•Surgical Endoscopy dergisinde 2008 yılında yayımlanan makalede ameliyat öncesi dönemde Diyabetik Nefropati gelişmiş hastalarda, Nefropatinin şiddetine göre değişmekle beraber, Mikroalbüminüride %85 ve Makroalbüminüride %100’e yakın remisyon sağlandığı ifade edilmiştir.
•Benzer şekilde Diyabetik Retinopatisi olan hastalarda hasarın şiddetine göre değişmekle beraber %36,4 objektif düzelme sağlanmıştır.

Slayt53

•Diyabetik ayak yaralarında Epitel hasarı ve nöropatinin şiddetine göre değişmekle birlikte ayak yaralarında 3-18 aylık dönemde tama yakın düzelme sağlanmaktadır.

Kan şekeri / HbA1c karar vermede yeterli mi?

Slayt56

•Monnier ve arkadaşları tarafından JAMA’da 2006 yılında yayımlanan makalede farklı glukoz profillerine sahip hastalarda HbA1c düzeylerinin aynı seviyede çıkabileceği ifade edilmiştir.
•Bu durum uygulanan cerrahi tedavi sonuçlarının da sorgulanabilir olduğunu ifade etmektedir. Bu sebeple İİSG ameliyatı uygulanmış olan hastalar sonuç etkinliği açısından CGMS (Continous Glucose Monitoring System) ile değerlendirilmiştir.

Slayt58

Slayt59

•Ameliyat öncesi ve sonrası glukoz fluktuasyonları CGMS ile değerlendirildiğinde ameliyat öncesi olan postprandiyal dalgalanmaların ameliyattan sonra ortadan kalktığı gösterilmiştir.

Slayt61

•De Paula ve arkdaşları tarafından SOARD (Surgery for Obesity and Related Disorders) adlı dergide 2009 yılında yayımlanan makalede ameliyat öncesi dönemde mevcut postprandiyal glukoz fluktuasyonlarının ameliyat sonrası dönemde büyük oranda kontrol altına alındığı gösterilmiştir.

Slayt63

•Halpern ve arkadaşları tarafından Diabetes isimli dergide 2010 yılında yayımlanan makalede Glisemik Variabilite’nin ameliyat sonrası dönemde anlamlı oranda kontrol altına alınabildiği gösterilmiştir.

Slayt65

•Özet olarak,
•İİSG ameliyatı ile ilgili uzun dönem sonuçlara bakıldığında 5 yıllık sürede hastaların %82’sinde  efektif kan şekeri kontrolü sağlandığı, eşlik eden ko-morbiditelerde belirgin remisyon sağlandığı ve mikrovasküler hasarda da belli oranlarda remisyon sağlanabildiği gösterilmiştir.

Yorum Yazın

© 2013 - Metabolik Cerrahi Akademisi

Scroll to top
DMCA.com Protection Status